Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego

prowadzonego pod nazwą „Ministerstwo dobrego mydła”, pod adresem internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl, oraz warunki
zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu. Niniejszy
Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
1. Informacje o Sklepie internetowym
1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.ministerstwodobregomydla.pl jest własnością Urszuli Bieluń
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Urszula Bieluń Ministerstwo Dobrego Mydła, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim,
ulica Elizy Orzeszkowej 8d, 72-400, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej numer NIP 9860239981, REGON
321452943 , zwanej dalej „Sprzedawcą”.
1.2 Dane Sklepu:
Rachunek bankowy:
Mbank 40114020040000320274954678
Dane korespondencyjne Sklepu:
Urszula Bieluń
ul. E. Orzeszkowej 8d
72-400 Kamień Pomorski
e-mail: ministerstwodobregomydla@gmail.com
telefon kontaktowy: + 48 501 623 694
2. Słowniczek
Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej:
„Nabywca” – oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Sprzedającym
w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia
potrzeb własnych;
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego „Moi Mili” będącego własnością
Sprzedawcy;
„Sprzedawca” – ma znaczenie określone w punkcie 1.1;
„Sklep” – oznacza sklep internetowy „Ministerstwo Dobrego Mydła” będący własnością Sprzedawcy, działający pod
adresem www.ministerstwodobregomydla.pl prowadzący sprzedaż towarów na rzecz Nabywców.
3. Oferta Sklepu
3.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem
dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi
adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.2 Nazwy producentów i marki stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i
prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i
informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w
rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie
różnić się od stanu rzeczywistego.
3.3 Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
3.4 Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż
realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do
wyczerpania zapasów.
4. Ceny towarów
4.1 Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
4.2 Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są kalkulowane i podane do
wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia przez Nabywcę.
4.3 Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Nabywcę
zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku
Sklepu, co nie może wpływać na już złożone zamówienia.
5. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
5.1 Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „do koszyka” przy
wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza nabyć, klika
przycisk „zamawiam”. Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu e-mail, wybór sposobu
dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Nabywca klika przycisk
„przejdź dalej”. Nabywca zostaje poproszony o podanie adresu, na który należy dostarczyć
zamówione towary.
5.2 Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca może zapoznać się z informacją dotyczącą
składanego zamówienia, która obejmuje m.in. wyliczenie zamawianych towarów, ich cenę
jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych rabatów oraz koszty dostawy. Po wypełnieniu
danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca klika przycisk „złóż
zamówienie”.
5.3 Przez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” Nabywca składa Sprzedawcy ofertę nabycia
towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających z
Regulaminu („złożenie zamówienia”, „złożone zamówienie”). Zamówienie jest uznawane za ważną
i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli formularz zamówienia został
prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i
mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, o
ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego
przyjęciem przez Sprzedającego.
5.4 Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie”, Sprzedawca wygeneruje informację o
szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Nabywcy podany w
formularzu zamówienia („wiadomość podsumowująca zamówienie”, „podsumowanie
zamówienia”). Przesłanie przez Sprzedawcę informacji o szczegółach zamówienia nie stanowi
zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Nabywcy, iż zamówienie dotarło do
Sklepu.
5.5 Wiadomość podsumowująca zamówienie zawiera również żądanie płatności kwoty (ceny
towarów oraz opłat za przesyłkę) wynikającej ze złożonego zamówienia. Nabywca zobowiązuje się
uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5.6 Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo o
przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie
otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie złożonego
zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest dostępność
produktu w magazynie Sklepu.
5.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących
uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie
nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia
wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.
5.8 Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i
nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający weryfikację złożonego
zamówienia.
5.9 Na życzenie Nabywcy, Sprzedawca przygotuje rachunek. Nabywca klikając na przycisk „chcę
otrzymać fakturę Vat”, będzie mógł przesłać do Sklepu dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
W przypadku woli otrzymania rachunku wymagane jest podanie takiej informacji podczas składania
zamówienia oraz podanie danych przedsiębiorcy wraz z numerem NIP.
5.10 Rachunek za zamówienie wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez
Nabywcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki lub odbioru.
5.11 Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Nabywca może
złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres: ministerstwodobregomydla@gmail.com, a dla swej
ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana e-mailowo przez Sprzedawcę. Nie narusza to 

praw Nabywcy wynikających z odstąpienia.

5.12 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę możliwości) z

informacją o wysyłce towaru.

6. Wysyłka i dostawa towarów

6.1 Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po

uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do

krajów reszty świata poprzez Pocztę Polską lub Kuriera K-ex

6.2 Dostawa towarów odbywa się, wedle wyboru Nabywcy w złożonym zamówieniu, za pomocą:

a) Poczty Polskiej; albo

b) kuriera K-ex; albo

c) przez odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową

W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez wyżej

wymienione firmy kurierskie w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona

innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.

6.3 Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy

przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające informację o

zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą emailową,

po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia.

6.4 Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy

kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca jest

zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować

Sklep o tym fakcie.

6.5 Koszt odesłania do Sprzedawcy towarów reklamowanych, wymienianych lub zwracanych

pokrywa Nabywca, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany, naprawy lub zwrotu

pieniędzy za wadliwy towar, Sprzedawca zwraca poniesione przez Nabywcę zasadne koszty

przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy

reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sprzedawca nie zwraca

kosztów przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towarów pokrywa

Nabywca.

6.6 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sprzedawca wygeneruje (w miarę możliwości) e-mail

z informacją o wysyłce towaru.

6.7 Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie przez Nabywcę i Sprzedawcę drogą

e-mailową, wg taryfikatora firmy kurierskiej.

6.8 Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

7. Czas realizacji zamówienia

7.1 Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do

wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on maksymalnie:

a) 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za pobraniem; albo

b) 2 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na rachunek

bankowy Sprzedawcy.

7.2 Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są

realizowane w ciągu 2 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem

kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

7.3 Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas określony,

wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.ministerstwodobregomydla.pl. W tak

określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin realizacji zamówień określony w

punkcie 7.1 ulega automatycznemu przedłużeniu i zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po

upływie wskazanego terminie.

8. Płatność

8.1 Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.

8.2 Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród

następujących metod płatności:

a) przelew na konto

b) płatność przy odbiorze (za pobraniem)

8.3 Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.

8.4 W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych

metod płatności, jednakże w każdy przypadku dostępna będzie metoda płatności przy odbiorze (za

pobraniem).

8.5 W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w emailu

potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni

roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o

której mowa w punkcie 5.4 powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu

przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w

momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary

objęte są rezerwacją.

8.6 W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie

uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia

i wygaśnięciem rezerwacji.

8.7 Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.

8.8 W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej

ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą emailową.

8.9 Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża

zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail,

faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich

przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

(Dz. U. 2010, poz. 1528).

9. Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy

9.1 Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem

www.ministerstwodobregomydla.pl/strona/regulamin .

9.2 Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i

zapisać Regulamin w formie dokumentu.

9.3 Dokument ten można również pobrać ze strony internetowej www.ministerstwodobregomydła.pl w formacie

PDF i zarchiwizować. Do otwarcia pliku PDF wymagany jest darmowy program Adobe Reader (do

pobrania na stronie www.adobe.pl) lub porównywalne programy, obsługujące format PDF.

9.4 Dane złożonego zamówienia mogą zostać dodatkowo zarchiwizowane: poprzez pobranie

Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie zamówienia składanego w Sklepie

przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo zapisanie danych zawartych w informacji o

szczegółach zamówienia wysłanych na podany przez Nabywcę adres e-mail.

10. Odstąpienie od umowy

10.1 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000, nr 22,

poz. 271 ze zmianami), Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez

podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni

kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru przez Nabywcę.

10.2 Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.

10.3 Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony

z powodów leżących po stronie Nabywcy. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do

zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego

zarządu.

10.4 W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie

Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: ministerstwodobregomydla@gmail.com lub listownie zgodnie z punktem

10.7 poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do

zachowania terminu wskazanego w punkcie 10.1 wystarczy skuteczne wysłanie oświadczenia do

Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przed upływem tego terminu.

10.5 Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed

uszkodzeniem), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami i oryginalnymi opakowaniami, w

terminie 14 (czternastu) dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w punkcie 10.1 i 10.4.

10.6 Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy w ciągu 5 (pięciu) dni

roboczych od dnia dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego towaru pod warunkiem spełnienia

warunków o których mowa w punkcie 10.1 – 10.5 powyżej. Jeśli wszystkie warunki, o których

mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie na wskazane

przez Nabywcę konto bankowe.

10.7 Z zastrzeżeniem punktu 10.4 oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar

należy wysłać na adres: Ministerstwo Dobrego Mydła Urszula Bieluń, Ul. E. orzeszkowej 8D, 72-400, Kamień Pomorski, z dopiskiem

„ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.

10.8 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10.9 Koszt przesyłki z towarem zwracanym z powodu odstąpienia ponosi Nabywca.

10.10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Nabywcy

w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Nabywcy, przed upływem 10-dniowego terminu,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach

danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen

na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu

lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania pracy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

11. Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi

11.1 Nabywcy, który nabył rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub

gospodarczą („Konsument”) przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z

niezgodnością towaru z umową (rękojmia konsumencka).

11.2 Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu

towaru (produktu), o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności

dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

11.3 W przypadku zamiaru złożenia reklamacji Nabywca powinien złożyć reklamację drogą emailową

na adres: ministerstwodobregomydla@gmail.com lub listownie zgodnie z punktem 11.12 poniżej, ze

wskazaniem którego zamówienia lub których towarów reklamacja dotyczy.

11.4 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i

powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

11.5 W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Konsument może żądać

doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,

chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień

stwierdzonej niezgodności, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby

Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11.6 Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w powyższym akapicie, nie może żądać naprawy

albo wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim

czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on

prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym od umowy nie

może jednakże odstąpić, gdy niezgodność z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego

czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

11.7 Nabywca niebędący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami

art. 556 do 576 kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

11.8 Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne

(obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego

dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

11.9 Różnice pomiędzy prezentacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych

ustawień komputera Nabywcy (np. kolor i proporcje produktów) nie mogą być podstawą reklamacji

i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie.

11.10 Nabywca powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz

oświadczeniem dotyczącym reklamacji, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy,

w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za

pobraniem.

11.11 Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy

zostaną zwrócone na warunkach opisanych w punkcie 6.5. Naprawiony lub wymieniony na nowy

towar, jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.

11.12 Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa.

11.13 Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Ministerstwo Dobrego Mydła, Ul. E. Orzeszkowej 8d, 72-400, Kamień Pomorski, z dopiskiem „Reklamacja”

12. Warunki gwarancji

12.1 Sprzedawca udziela własnej gwarancji na towary. Część produktów oferowanych w

Sklepie posiada gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej. W przypadku produktu, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,

Nabywca może dokonać reklamacji towaru posiadającego wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Nabywca

reklamuje towar bezpośrednio u Sprzedawcy.;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu jako Konsumentowi wobec Sprzedawcy, w

związku z niezgodnością produktu z jego opisem, przy czym Konsument może wykonywać

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z

gwarancji;

c) nie będąc Konsumentem, korzystając z uprawnień przysługujących mu wobec Sprzedawcy w

związku z rękojmią uregulowaną przepisami art. 556 do 576 kodeksu cywilnego, przy czym

Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.

13. Ochrona danych osobowych

13.1 Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Nabywcę są przetwarzane przez

Sprzedawcę.

13.2 Nabywca składając zamówienie w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Składając zamówienie w Sklepie, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego

danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze

zmianami, „Ustawa o ochronie danych osobowych”) w celu:

a) dokonania działań przed zawarciem umowy i zmierzających do realizacji umowy w ramach

serwisu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl, w szczególności wyraża zgodę

na:

- przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Nabywcę

formy wysyłki towaru,

- przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych na wypadek ewentualnych roszczeń z

tytułu rękojmi lub gwarancji albo odstąpienia od umowy, oraz

b) jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę (poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu

zamówienia lub podanie swoich danych przy zapisywaniu się do „newsletter’a” Sklepu), w celu

przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez

Sprzedawcę,

c) dochodzenia roszczeń w związku z umową.

13.3 Dane osobowe nie są udostępniane przez Sprzedawcę innym podmiotom w celach innych niż

określone w punkcie 13.2.

13.4 Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

13.5 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Nabywcy przysługuje, m.in., prawo do:

a) uzyskania wyczerpującej o administratorze danych osobowych oraz przetwarzanych danych

osobowych,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące Nabywcy, oraz

podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

e) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec

przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je

przetwarzać w celach marketingowych.

Odpowiednie żądanie powinno być przez Nabywcę skierowane drogą listowną lub e-mailową na

adres Sklepu.

13.6 Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje Polityka

Prywatności, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

www.ministerstwodobregomydla.pl/strona/polityka_prywatnosci

14. Postanowienia końcowe

14.1 Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlega prawu

polskiemu.

14.2 Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego

postanowienia stają się dla Nabywcy wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.

14.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia jest lub

stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień i nie ma

wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić

odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego

postanowienia.

14.4 Nabywca może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed sądem powszechnym

właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy albo

Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć powództwo przeciwko Nabywcy tylko przed sądem

powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę

Nabywcy

14.5 Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, przy

czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywcy, którego złożone zamówienie jest w

toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

14.6 Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2014 roku.